ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.5      ภาษาไทย   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การอ่านคำควบกล้ำ ร, ล, ว (ควบกล้ำแท้) คลิกที่นี่

การพูดแสดงความคิดเห็น คลิกที่นี่

การอ่านคำควบกล้ำไม่แท้ คลิกที่นี่

คำบุพบท คลิกที่นี่

การอ่านออกเสียงคำที่มีอักษรนำ คลิกที่นี่

คำสันธาน คลิกที่นี่

การอ่านจับใจความจากบทความ คลิกที่นี่

คำอุทาน คลิกที่นี่

การใช้พจนานุกรม คลิกที่นี่

คำราชาศัพท์สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ คลิกที่นี่

การเขียนคำขวัญ คลิกที่นี่

คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย คลิกที่นี่

การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง คลิกที่นี่

สำนวน คำพังเพย สุภาษิต คลิกที่นี่

การนำแผนภาพโครงเรื่องไปพัฒนางานเขียน คลิกที่นี่

นิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม คลิกที่นี่

การเขียนย่อความจากสื่อต่างๆ คลิกที่นี่

วรรณคดีในบทเรียน เรื่อง กระเช้าสีดา คลิกที่นี่

การตั้งคำถาม การตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559