ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ม.6      คณิตศาสตร์ เล่ม 3   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  และค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวม คลิกที่นี่
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่ และที่มีการถ่วงน้ำหนัก คลิกที่นี่
มัธยฐานและฐานนิยม คลิกที่นี่
การหาจำนวนพจน์ของลำดับเลขคณิต คลิกที่นี่
การสร้างลำดับทั่วไปจากเงื่อนไขที่กำหนด คลิกที่นี่
การแก้โจทย์ปัญหาลำดับเลขคณิต คลิกที่นี่

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559