ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT Classroom)
เลือกระดับชั้น กลุ่มสาระฯ และหัวข้อที่ต้องการใช้สอนในห้องเรียนที่ขาดครูตรงกลุ่มสาระฯ บางตอนมีเอกสารประกอบ ซึ่งดูได้ในคำอธิบายด้านล่างวีดีโอใน YouTube ตอนนั้นๆ
เลือกระดับชั้น 
ห้องเรียน DLIT   ป.1      สังคมศึกษาฯ   
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

ประโยชน์ของการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน คลิกที่นี่

คุณธรรม 12 ประการ ลักษณะความสามารถและความดีของตนเอง ตอนที่ 1 คลิกที่นี่

คุณธรรม 12 ประการ ลักษณะความสามารถและความดีของตนเอง ตอนที่ 2 คลิกที่นี่

ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน คลิกที่นี่

ทรัพยากรส่วนรวม คลิกที่นี่

ความหมาย ประเภท และความสำคัญของการทำงาน คลิกที่นี่

การทำงานอย่างสุจริตให้สังคมสงบสุข คลิกที่นี่

วันเดือนปีตามระบบจันทรคติที่ปรากฎในปฏิทิน คลิกที่นี่

สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ตามกาลเวลา คลิกที่นี่

 

ถามตอบกับครู DLIT
หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพียงคลิกที่รูปภาพครู เข้าสู่ระบบสมาชิกสามารถเขียนถึงครูผู้สอน DLIT ได้ในหน้าถัดไป
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559