www.lib.obec.go.th
ห้องสมุด สพฐ.
 เว็บไซต์ของห้องสมุดสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. แหล่งความรู้ที่รวบรวมหนังสือหายาก และงานนิพนธ์ของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มาให้อ่านแบบออนไลน์ และวารสารวิชาการ ที่สามารถโหลดอ่านในรูปแบบ PDF เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ครูและบุคคลทั่วไป
รายการแนะนำ 
หนังสือหายาก (Rare Books)
 รวมหนังสือหายาก ทั้งหนังสือแบบเรียน หนังสือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหนังสือเสริมประสบการณ์ มาให้อ่านในรูปแบบออนไลน์
งานนิพนธ์ของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล
 รวมงานนิพนธ์และงานแปลของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล บุคคลสำคัญของโลกและศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 20 เล่ม ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us   DLReport2017   DLThailand    
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559